Προφίλ

Ο Σύνδεσμος Χειροπρακτών Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χειροπρακτών (http://www.chiropractic-ecu.org/ ) και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χειροπρακτών (http://www.wfc.org/)

Σκοποί & Στόχοι του Συνδέσμου

Σκοπός του Σωματίου είναι η προσφορά στην κοινωνία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να προάγει και να ενθαρρύνει:

 1. Την άσκηση και εφαρμογή της χειροπρακτικής προς όφελος της δημόσιας υγείας.
 2. Την επίλυση προβλημάτων που απορρέουν από την άσκηση της χειροπρακτικής στην Κύπρο και στο εξωτερικό, την μέριμνα των δικαιωμάτων των χειροπρακτών και την περιφρούρηση των συμφερόντων τους.
 3. Την αποκάλυψη των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την άσκηση και εφαρμογή και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ χειροπρακτικών και άλλων σχετικών συνδέσμων του εξωτερικού.
 4. Την θέσπιση νομοθεσιών που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των χειροπρακτών και την προώθηση μέσων που βελτιώνουν επίπεδο της χειροπρακτικής.
 5. Τον εμπλουτισμό της γνώσης που αφορά τη χειροπρακτική μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, τη δημιουργία εκτυπώσεων και τη χρήση οποιονδήποτε μέσων για τη διεύρυνση αυτής της γνώσης.
 6. Την προστασία των συμφερόντων και της τιμής των χειροπρακτών.
 7. Τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών του σωματίου
 8. Τη ρύθμιση της συμπεριφοράς των χειροπρακτών ούτως ώστε να διατηρούνται υψηλά επίπεδα επιστημονικής, πρακτικής και επαγγελματικής παρουσίας και αποτελεσματικότητας.
 9. Το δεσμό με άλλους Συνδέσμους και Οργανώσεις με τους ίδιους ή άλλους σκοπούς και την πληρωμή των αναγκαίων συνδρομών σε τέτοιες Ομοσπονδίες ή Συνδέσμους και την χορηγία και προβολή της συνεργασίας με τέτοιους Συνδέσμους.
 10. Την ίδρυση νέων Συνδέσμων και Οργανώσεων με τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς, όπως και εκείνους του Σωματίου.
 11. Την παροχή πληροφοριών στα μέλη σε όλα τα ζητήματα που επηρεάζουν ή που έχουν σχέση με το επάγγελμα του χειροπράκτη.
 12. Την έκδοση και κυκλοφορία τέτοιων εκδόσεων, περιοδικών και βιβλίων τα οποία είναι χρήσιμα για την προώθηση των σκοπών του Σωματίου.
 13. Την αγορά, πώληση, βελτίωση, διαχείριση, ενοικίαση, ενοικιαγορά, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Σωματίου, συμπεριλαμβανομένου κάθε δικαιώματος ή προνομίου, για τους σκοπούς του Σωματίου.
 14. Το δανεισμό των αναγκαίων χρηματικών ποσών για τους σκοπούς του Σωματίου, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που θα ήθελε αποφασιστεί.
 15. Την επένδυση των διαθέσιμων ποσών του Σωματίου, όπως θα ήθελε αποφασισθεί από καιρού εις καιρό.
 16. Την ίδρυση, διαχείριση και συνεισφορά στα κεφάλαια ή κοινωνικά ιδρύματα που συνδέονται ή σχετίζονται με το χειροπρακτικό επάγγελμα και γενικά τη συνεισφορά ή εισφορά σε κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς εράνους.

Την διεκπεραίωση τέτοιων δραστηριοτήτων που σχετίζονται ή βοηθούν την επίτευξη όλων των σκοπών του Σωματίου ή κάποιου εξ’ αυτών.